Van hút chân không PISCO VUH05, VUH07, VUL05, VUL07, VUE05, VUe07

  • Hãng sản xuất PISCO
  • Bảo hành 6 Tháng

Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M. Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M. Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M. Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.Van hút chân không PISCO VU Series: VU-A, VU-J, VU-K, VU-M.

Models

Model Description DXF Inch DXF Metric Dimensions Parasolid 3D Metric

VU-A
Inline Straight vu_rda_m.zip 392.pdf

VU-A
Inline Adaptor vu_da_m.zip 393.pdf

VU-A
Inline Union Straight VVU-NA0.DXF vu_dda_m.zip 392.pdf

VU-J
Inline T-shape Exhaust Straight VVU-NA1.DXF vu_rdj_m.zip 393.pdf

VU-J
Inline T-shape Exhaust Adaptor vu_dj_m.zip 394.pdf

VU-J
Inline T-shape Exhaust Union Straight vu_ddj_m.zip 394.pdf

VUK
VU Holder VVU-011.DXF 393.pdf

VUK
VU Locking Holder VUK.zip

VUM
Pipe Type Union Straight (vent) VUM.zip

VUM-M
Pipe Type Straight (vent) VUM-M.zip